top of page
  • 作家相片Zyviz.com

帥紅網成功獲得國家知識產權局商標註冊證

已更新:2022年8月10日我們是帅红网!


我們正式從國家知識產權局獲得商標註冊証,"帅红网"成為註冊商標🎉。我們致力利用人工智能技術,加強廣告業及影響力行銷的連繫。歡迎聯絡我們,更加了解我們的技術!🙌🏻Facebook: @zyviz.com // https://www.facebook.com/Zyvizcom

Instagram: @zyvizcom // https://www.instagram.com/zyvizcom/

MeWe: @zyviz.com // https://mewe.com/p/zyviz

WeChat: 帅红网小助手

2 次查看0 則留言

Comments


bottom of page